پکیج ویژه زبان انگلیسی پارسه

ویژه آمادگی آزمون رزیدنتی ۱۴۰۰: ۱-آموزش تمام نکات و فنون ترجمه ۲-آموزش فنون تستی و سرعتی reading ها ۳-آموزش مفهومی…

14
2,950,000 تومان

آزمون جامع

چهار مرحله آزمون مطابق با آزمون دستیاری
24
1,950,000 تومان

تغییرات دوره مرور سریع (داوطلبان عضو پارسه سال ۱۴۰۰)

ارائه کتب تمام رنگی شامل: کتاب ترمیمی کتاب اندودانتیکس کتاب پریودانتیکس کتاب تشخیص کتاب کودکان کتاب جراحی کتاب مالامد کتاب…

1
2,950,000 تومان

پکیج های آموزشی دوره مرور سریع ۲ – غیرعضو پارسه

ارائه کتب تمام رنگی شامل: کتاب ترمیمی کتاب اندودانتیکس کتاب پریودانتیکس کتاب تشخیص کتاب کودکان کتاب جراحی کتاب مالامد کتاب…

1
9,950,000 تومان

پکیج های آموزشی دوره مرور سریع ۲ – عضو پارسه

ارائه کتب تمام رنگی شامل: کتاب ترمیمی کتاب اندودانتیکس کتاب پریودانتیکس کتاب تشخیص کتاب کودکان کتاب جراحی کتاب مالامد کتاب…

15
6,950,000 تومان

پکیج های آموزشی دوره مرور سریع ۱ – غیرعضو پارسه

ارائه کتب تمام رنگی شامل: کتاب ترمیمی کتاب اندودانتیکس کتاب پریودانتیکس کتاب تشخیص کتاب کودکان کتاب جراحی کتاب مالامد کتاب…

0
11,950,000 تومان

پکیج های آموزشی دوره مرور سریع ۱ – عضو پارسه

ارائه کتب تمام رنگی شامل: کتاب ترمیمی کتاب اندودانتیکس کتاب پریودانتیکس کتاب تشخیص کتاب کودکان کتاب جراحی کتاب مالامد کتاب…

4
8,950,000 تومان

تغییرات دوره مرور سریع (داوطلبان عضو پارسه سال ۱۳۹۹)

ارائه کتب تمام رنگی شامل: کتاب ترمیمی کتاب اندودانتیکس کتاب پریودانتیکس کتاب تشخیص کتاب کودکان کتاب جراحی کتاب مالامد کتاب…

1
5,950,000 تومان