تطابق سوالات آزمون رزیدنتی ۹۷ با

Parseh Stock - 27
Parseh Stock - 26
Parseh Stock - 25
Parseh Stock - 24

تطابق با فیلم

این بخش شامل تطابق سوالات آزمون رزیدنتی با فیلم می باشد .

  درس پریودانتیکس

سوال ۱۱۱

سوال ۱۱۳

سوال ۱۱۶

سوال ۱۲۰

سوال ۱۲۳

سوال ۱۲۵

سوال ۱۲۸

سوال ۱۱۲

سوال ۱۱۵

سوال ۱۱۷

سوال ۱۲۲

سوال ۱۲۴

سوال ۱۲۷

سوال ۱۳۰

  درس پاتولوژی

سوال ۴۲

سوال ۴۵

سوال ۴۷

سوال ۴۹

سوال ۵۲

سوال ۵۸

سوال ۴۱

سوال ۴۴

سوال ۴۶

سوال ۴۸

سوال ۵۱

سوال ۵۷

تطابق فیلم سایر دروس به زودی قرار خواهد گرفت

تطابق با آزمون های جامع

این بخش شامل تطابق سوالات آزمون رزیدنتی با آزمونه ای جامع می باشد .

[table id=18 /]

[table id=22 /]

[table id=23 /]

[table id=25 /]

[table id=27 /]

[table id=31 /]

[table id=20 /]

[table id=21 /]

[table id=24 /]

[table id=26 /]

[table id=28 /]

[table id=30 /]

تطابق با سوالات

این بخش شامل تطابق سوالات آزمون رزیدنتی با سوالات می باشد .

توجه : تطابق بانک سوالات پشتیبان ، به نسبت بسته بانک سوالات همان سال خریداری شده می باشد .

[table id=33 /]

[table id=35 /]

[table id=36 /]

[table id=39 /]

[table id=42 /]

[table id=43 /]

[table id=32 /]

[table id=34 /]

[table id=37 /]

[table id=38 /]

[table id=40 /]

[table id=41 /]

تطابق با کتاب

این بخش شامل تطابق سوالات آزمون رزیدنتی با کتاب می باشد .

پاسخنامه سوالات آزمون رزیدنتی ۱۳۹۷  منطبق با کتاب های پارسه بوده و ملاک ، آزمون اصلی می باشد.

0

Your Cart