تطابق سوالات آزمون رزیدنتی ۹۷ با

Parseh Stock - 27
Parseh Stock - 26
Parseh Stock - 25
Parseh Stock - 24

تطابق با فیلم

این بخش شامل تطابق سوالات آزمون رزیدنتی با فیلم می باشد .

  درس جراحی دهان و فک و صورت

سوال ۱۳۵

سوال ۱۳۷

سوال ۱۳۹

سوال ۱۴۱

سوال ۱۴۳

سوال ۱۴۵

سوال ۱۴۹

سوال ۱۳۴

سوال ۱۳۶

سوال ۱۳۸

سوال ۱۴۰

سوال ۱۴۲

سوال ۱۴۴

سوال ۱۴۷

  درس ارتودانتیکس

سوال ۳

سوال ۷

سوال ۹

سوال ۱۲

سوال ۱۴

سوال ۱۶

سوال ۱۹

سوال ۱

سوال ۴

سوال ۸

سوال ۱۰

سوال ۱۳

سوال ۱۵

سوال ۱۸

  درس دندانپزشکی کودکان

سوال ۱۷۲

سوال ۱۷۵

سوال ۱۷۸

سوال ۱۸۰

سوال ۱۸۲

سوال ۱۸۶

سوال ۱۹۰

سوال ۱۷۱

سوال ۱۷۳

سوال ۱۷۷

سوال ۱۷۹

سوال ۱۸۱

سوال ۱۸۵

سوال ۱۸۷

  درس پریودانتیکس

سوال ۱۱۱

سوال ۱۱۳

سوال ۱۱۶

سوال ۱۲۰

سوال ۱۲۳

سوال ۱۲۵

سوال ۱۲۸

سوال ۱۱۲

سوال ۱۱۵

سوال ۱۱۷

سوال ۱۲۲

سوال ۱۲۴

سوال ۱۲۷

سوال ۱۳۰

  درس پاتولوژی

سوال ۴۲

سوال ۴۵

سوال ۴۷

سوال ۴۹

سوال ۵۲

سوال ۵۸

سوال ۴۱

سوال ۴۴

سوال ۴۶

سوال ۴۸

سوال ۵۱

سوال ۵۷

تطابق فیلم سایر دروس به زودی قرار خواهد گرفت

تطابق با آزمون های جامع

این بخش شامل تطابق سوالات آزمون رزیدنتی با آزمونه ای جامع می باشد .

درس ارتودانتیکس

سوال آزمون ورودی 97-96سوال آزمون جامع 97-96شماره آزمون جامع 97-96
1401
6233
13293
17263
19314
191983
191981
201854
تطابق و ارزیابی با آزمون جامع ۹۷

درس تشخیص

سوال آزمون ورودی 97-96سوال آزمون جامع 97-96شماره آزمون جامع 97-96
62953
651154
681163
70504
721112
781443
801293
تطابق و ارزیابی با آزمون جامع ۹۷

درس پروتزهای دندانی

سوال آزمون ورودی 97-96سوال آزمون جامع 97-96شماره آزمون جامع 97-96
861603
87791
881642
92812
94631
94613
94753
96623
96681
101681
102291
102702
103752
104753
104733
104782
105743
106734
107774
تطابق و ارزیابی با آزمون جامع ۹۷

درس جراحی

سوال آزمون وروردی 97-96سوال آزمون جامع 97-96شماره آزمون جامع 97-96
1361431
1372053
1371841
1401424
1471483
تطابق و ارزیابی با آزمون جامع ۹۷

درس دندانپزشکی کودکان

سوال آزمون ورودی 97-96سوال آزمون جامع 97-96شماره آزمون جامع 97-96
1721061
1772173
1771852
1771871
185321
190333
تطابق و ارزیابی با آزمون جامع ۹۷

درس جامعه نگر

سوال آزمون ورودی 97-96سوال آزمون جامع 97-96شماره آزمون جامع 97-96
2252152
2262204
تطابق و ارزیابی با آزمون جامع ۹۷

درس اندودانتیکس

سوال آزمون ورودی 97-96سوال آزمون جامع 97-96شماره آزمون جامع 97-96
24141
251192
251772
251233
271394
تطابق و ارزیابی با آزمون جامع ۹۷

درس پاتولوژی

سوال آزمون ورودی 97-96سوال آزمون جامع 97-96شماره آزمون جامع 97-96
42473
42474
44512
45491
45483
461142
492094
49541
501191
53424
53412
53411
551154
551142
561184
601904
تطابق و ارزیابی با آزمون جامع ۹۷

درس پریودانتیکس

سوال آزمون ورودی 97-96سوال آزمون جامع 97-96شماره آزمون جامع 97-96
1141074
1141051
11671
1201051
1201074
123521
1261064
1261071
تطابق و ارزیابی با آزمون جامع ۹۷

درس ترمیمی

سوال آزمون ورودی 97-96سوال آزمون جامع 97-96شماره آزمون جامع 97-96
1511563
1561632
1581581
170842
تطابق و ارزیابی با آزمون جامع ۹۷

درس رادیولوژی

سوال آزمون ورودی 97-96سوال آزمون جامع 97-96شماره آزمون جامع 97-96
2001924
200314
203974
2072064
تطابق و ارزیابی با آزمون جامع ۹۷

درس مواد دندانی

سوال آزمون ورودی 97-96سوال آزمون جامع 97-96شماره آزمون جامع 97-96
2122222
2122232
2202301
تطابق و ارزیابی با آزمون جامع ۹۷

تطابق با سوالات

این بخش شامل تطابق سوالات آزمون رزیدنتی با سوالات می باشد .

توجه : تطابق بانک سوالات پشتیبان ، به نسبت بسته بانک سوالات همان سال خریداری شده می باشد .

درس پریودانتیکس

سوالات ورودی 97سوالات تالیفی پارسه
1121130
114609
115349
115920
116564
116438
119568
119552
120552
122651
122654
122663
125726
126394
126600
126747
126749
126761
126763
129853
درصد تطابق :50%
تطابق با سوالات پشتیبان ۹۷

درس دندانپزشکی کودکان

سوالات ورودی 97سوالات تالیفی پارسه
17112
17233
17498
177142
177143
17989
180308
180343
180451
181545
181156
181268
182202
184223
185240
187280
188283
188296
درصد تطابق : 60%
تطابق با سوالات پشتیبان ۹۷

درس جراحی

سوالات ورودی 97سوالات تالیفی پارسه
135222
135253
135255
135257
135257
137380
137384
137386
137399
140451
142286
14522
14739
14740
درصد تطابق : 30 %
تطابق با سوالات پشتیبان ۹۷

درس اندودانتیکس

سوالات ورودی 97سوالات تالیفی پارسه
2589
2585
26117
26127
28183
32286
39530
39578
3018
3032
30348
30532
39226
39478
درصد تطابق : 40 %
تطابق با سوالات پشتیبان ۹۷

درس رادیولوژی

سوالات ورودی 97سوالات تالیفی پارسه
19119
19386
195159
196144
198198
199208
201392
202255
205477
206570
207628
208603
210668
210723
درصد تطابق : 65 %
تطابق با سوالات پشتیبان ۹۷

درس جامعه نگر

سوالات ورودی 97سوالات تالیفی پارسه
221124
22111
22251
22359
22375
224194
224195
22524
225198
225209
226266
227287
227302
227307
228312
228313
228322
229185
229191
229244
229355
229364
229365
229367
229368
230185
230191
230244
230355
230364
230365
230367
230368
درصد تطابق :90 %
تطابق با سوالات پشتیبان ۹۷

درس ارتودانتیکس

سوالات ورودی 97سوالات تالیفی پارسه
11423
11783
41358
41715
51326
51351
51385
61792
61793
71176
91274
91701
131005
131019
131160
131075
14212
141848
15943
16558
161629
1776
1781
181632
درصد تطابق :60 %
تطابق با سوالات پشتیبان ۹۷

درس پروتز

سوالات ورودی 97سوالات تالیفی پارسه
83103
88238
88241
89273
89276
90252
938
94150
9455
9559
9566
96174
97204
10587
110336
110340
درصد تطابق : 37%
تطابق با سوالات پشتیبان ۹۷

درس مواد دندانی

سوالات ورودی 97سوالات تالیفی پارسه
213100
214137
215169
21672
21680
21758
218193
220294
220296
220297
220321
درصد تطابق : 70 %
تطابق با سوالات پشتیبان ۹۷

درس ترمیمی

سوالات ورودی 97سوالات تالیفی پارسه
1521235
15360
153122
1551545
156851
156880
159513
161187
16112
163902
163854
16834
1691136
1691137
درصد تطابق :45 %
تطابق با سوالات پشتیبان ۹۷

درس تشخیص

سوالات ورودی 97سوالات تالیفی پارسه
6160
6110
6157
6160
61129
68210
68230
69304
71363
71391
73352
74426
74424
74425
75199
78480
78487
درصد تطابق : 40 %
تطابق با سوالات پشتیبان ۹۷

درس پاتولوژی

سوالات ورودی 97سوالات تالیفی پارسه
418
42235
4323
44247
45401
49498
50359
50527
50550
50561
50567
51513
54583
55661
55161
56670
درصد تطابق :55 %
تطابق با سوالات پشتیبان ۹۷

تطابق با کتاب

این بخش شامل تطابق سوالات آزمون رزیدنتی با کتاب می باشد .

پاسخنامه سوالات آزمون رزیدنتی ۱۳۹۷  منطبق با کتاب های پارسه بوده و ملاک ، آزمون اصلی می باشد.

0

Your Cart