تطابق سوالات آزمون رزیدنتی ۹۶ با

Parseh Stock - 27
Parseh Stock - 26
Parseh Stock - 25
Parseh Stock - 24

تطابق با کتاب

این بخش شامل تطابق سوالات آزمون رزیدنتی با کتاب می باشد .

پاسخنامه سوالات آزمون رزیدنتی تیر ماه ۱۳۹۶ منطبق با کتاب های پارسه بوده و ملاک ، آزمون اصلی می باشد.

مشاهده اندودانتیکس

پاسخنامه سوالات آزمون رزیدنتی تیر ماه ۱۳۹۶ منطبق با کتاب های پارسه بوده و ملاک ، آزمون اصلی می باشد.

مشاهده دندانپزشکی کودکان

پاسخنامه سوالات آزمون رزیدنتی تیر ماه ۱۳۹۶ منطبق با کتاب های پارسه بوده و ملاک ، آزمون اصلی می باشد.

مشاهده ارتودانتیکس

پاسخنامه سوالات آزمون رزیدنتی تیر ماه ۱۳۹۶ منطبق با کتاب های پارسه بوده و ملاک ، آزمون اصلی می باشد.

مشاهده پریودانتیکس

پاسخنامه سوالات آزمون رزیدنتی تیر ماه ۱۳۹۶ منطبق با کتاب های پارسه بوده و ملاک ، آزمون اصلی می باشد.

مشاهده پروتز های دندانی

پاسخنامه سوالات آزمون رزیدنتی تیر ماه ۱۳۹۶ منطبق با کتاب های پارسه بوده و ملاک ، آزمون اصلی می باشد.

مشاهده پاتولوژی

پاسخنامه سوالات آزمون رزیدنتی تیر ماه ۱۳۹۶ منطبق با کتاب های پارسه بوده و ملاک ، آزمون اصلی می باشد.

مشاهده جامعه نگر

پاسخنامه سوالات آزمون رزیدنتی تیر ماه ۱۳۹۶ منطبق با کتاب های پارسه بوده و ملاک ، آزمون اصلی می باشد.

مشاهده تشخیص

پاسخنامه سوالات آزمون رزیدنتی تیر ماه ۱۳۹۶ منطبق با کتاب های پارسه بوده و ملاک ، آزمون اصلی می باشد.

مشاهده دندانپزشکی ترمیمی

پاسخنامه سوالات آزمون رزیدنتی تیر ماه ۱۳۹۶ منطبق با کتاب های پارسه بوده و ملاک ، آزمون اصلی می باشد.

مشاهده مواد دندانی

پاسخنامه سوالات آزمون رزیدنتی تیر ماه ۱۳۹۶ منطبق با کتاب های پارسه بوده و ملاک ، آزمون اصلی می باشد.

مشاهده رادیولوژی

پاسخنامه سوالات آزمون رزیدنتی تیر ماه ۱۳۹۶ منطبق با کتاب های پارسه بوده و ملاک ، آزمون اصلی می باشد.

مشاهده جراحی

تطابق با فیلم

این بخش شامل تطابق سوالات آزمون رزیدنتی با فیلم می باشد .

  درس جراحی

سوال ۲

سوال ۴

سوال ۶

سوال ۸

سوال ۱۰

سوال ۱۲

سوال ۱۴

سوال ۱۷

سوال ۲۰

سوال ۱

سوال ۳

سوال ۵

سوال ۷

سوال ۹

سوال ۱۱

سوال ۱۳

سوال ۱۶

سوال ۱۸

  درس پاتولوژی

سوال ۳

سوال ۶

سوال ۹

سوال ۱۱

سوال ۱۳

سوال ۱۵

سوال ۱۷

سوال ۱۹

سوال ۱

سوال ۴

سوال ۷

سوال ۱۰

سوال ۱۲

سوال ۱۴

سوال ۱۶

سوال ۱۸

سوال ۲۰

  درس مواد دندانی

سوال ۲

سوال ۴

سوال ۶

سوال ۸

سوال ۱۰

سوال ۱

سوال ۳

سوال ۵

سوال ۷

سوال ۹

  درس ترمیمی

سوال ۳

سوال ۵

سوال ۷

سوال ۹

سوال ۱۲

سوال ۱۴

سوال ۱۶

سوال ۱۹

سوال ۱

سوال ۴

سوال ۶

سوال ۸

سوال ۱۰

سوال ۱۳

سوال ۱۵

سوال ۱۷

سوال ۲۰

  درس دندانپزشکی کودکان

سوال ۲

سوال ۴

سوال ۶

سوال ۸

سوال ۱۲

سوال ۱۴

سوال ۱۶

سوال ۱

سوال ۳

سوال ۵

سوال ۷

سوال ۱۰

سوال ۱۳

سوال ۱۵

سوال ۱۹

  درس اندودانتیکس

سوال ۲

سوال ۴

سوال ۶

سوال ۹

سوال ۱۱

سوال ۱۴

سوال ۱۶

سوال ۲۰

سوال ۱

سوال ۳

سوال ۵

سوال ۸

سوال ۱۰

سوال ۱۲

سوال ۱۵

سوال ۱۸

  درس تشخیص

سوال ۳

سوال ۵

سوال ۷

سوال ۹

سوال ۱

سوال ۴

سوال ۶

سوال ۸

تطابق فیلم سایر دروس به زودی قرار خواهد گرفت

تطابق با آزمون

این بخش شامل تطابق سوالات آزمون رزیدنتی با آزمون می باشد .

تطابق و ارزیابی - آزمون جامع

سوالات آزمون دستیاریسوالات آزمون جامع
230 سوال به جز درس زبان30 سوال
20 سوال اندودانتیکس1 سوال
20 سوال ارتودانتیکس3 سوال
20 سوال آسیب شناسی دهان و فک و صورت1 سوال
30 سوال پروتز های دندانی2 سوال
20 سوال پریودانتیکس2 سوال
20 سوال بیماری های دهان و فک و صورت1 سوال
20 سوال جراحی دهان و فک و صورت5 سوال
20 سوال دندانپزشکی ترمیمی6 سوال
20 سوال دندانپزشکی کودکان3 سوال
20 سوال رادیولوژی دهان و فک و صورت1 سوال
10 سوال مواد دندانی4 سوال
10 سوال جامعه نگر1 سوال
آزمون دستیاری سال ۱۳۹۶

تطابق با سوالات

این بخش شامل تطابق سوالات آزمون رزیدنتی با سوالات می باشد .

توجه : تطابق بانک سوالات پشتیبان ، به نسبت بسته بانک سوالات همان سال خریداری شده می باشد .

درس اندودانتیکس

آزمون 96بانک سوالات پشتیبان با ذکر فصل
سوال 2 - اندودانتیکسسوال 3 (فصل هجدهم - ترابی نژاد)
سوال 4 - اندودانتیکسسوال 10 (فصل چهارم - ترابی نژاد)
سوال 5 - اندودانتیکسسوال 6 (فصل هجدهم - ترابی نژاد)
سوال 6 - اندودانتیکسسوال 2 (فصل بیستم - ترابی نژاد)
سوال 11 - اندودانتیکسسوال 8 (فصل دهم - ترابی نژاد)
سوال 12 - اندودانتیکسسوال 6 (فصل دوازدهم - ترابی نژاد)
سوال 13 - اندودانتیکسسوال 7 (فصل دوازدهم - ترابی نژاد)
سوال 14 - اندودانتیکسسوال 5 (فصل سیزدهم - ترابی نژاد)
سوال 15 - اندودانتیکسسوال 2 (فصل چهاردهم - ترابی نژاد)
تطابق و ارزیابی - اندو

درس پروتز های دندانی

آزمون 96بانک سوالات پشتیبان با ذکر فصل
سوال 1 - پروتزسوال 2 (فصل سوم - شیلینبرگ)
سوال 4 - پروتزسوال 4 (فصل دهم - شیلینبرگ)
سوال 16 - پروتزسوال 5 (فصل چهارم - زارب)
سوال 23 (فصل پنجم - زارب)
سوال 18 - پروتزسوال 1 (فصل دوازدهم - زارب)
سوال 19 - پروتزسوال 1 (فصل دهم - زارب)
سوال 20 - پروتزسوال 20 (فصل پانزدهم - زارب)
سوال 21 - پروتزسوال 7 (فصل شانزدهم - زارب)
تطابق و ارزیابی - پروتز

درس تشخیص (بیماری های دهان و فک و صورت)

آزمون 96بانک سوالات پشتیبان با ذکر فصل
سوال 3 - تشخیصسوال 108 (فصل سوم - برکت)
سوال 7 - تشخیصسوال 103 (فصل چهارم - برکت)
سوال 20 - تشخیصسوال 108 (فصل پانزدهم - فالاس)
تطابق و ارزیابی - تشخیص

درس جراحی دهان و فک و صورت

آزمون 96بانک سوالات پشتیبان با ذکر فصل
سوال 1 - جراحیسوال 4 (فصل سی و دوم)
سوال 3 - جراحیسوال 5 (فصل سی و یکم - مالامد)
سوال 4 - جراحیسوال 3 (فصل بیست و یکم - مالامد)
سوال 5 - جراحیسوال 7 (فصل دوم - مالامد)
سوال 6 - جراحیسوال 9 (فصل یکم - پیترسون)
سوال 8 - جراحیسوال 6 (فصل هشتم - پیترسون)
سوال 10 - جراحیسوال 25 (فصل سیزدهم - پیترسون)
سوال 35 (فصل سیزدهم - پیترسون)
سوال 11 - جراحیسوال 4 (فصل پانزدهم - پیترسون)
سوال 15 - جراحیسوال 13 (فصل نوزدهم - پیترسون)
سوال 16 - جراحیسوال 21 (فصل بیست و پنجم - پیترسون)
سوال 17 - جراحیسوال 11 (فصل بیست و چهارم - پیترسون)
سوال 18 - جراحیسوال 8 (فصل بیست و ششم - پیترسون)
تطابق و ارزیابی - جراحی

درس دندانپزشکی کودکان

آزمون 96بانک سوالات پشتیبان با ذکر فصل
سوال 3 - دندانپزشکی کودکانسوال 60 (فصل هفت - مک دونالد)
سوال 6 - دندانپزشکی کودکانسوال 35 (فصل دهم - مک دونالد)
سوال 9 - دندانپزشکی کودکانسوال 5 (فصل هشت - مک دونالد)
سوال 10 - دندانپزشکی کودکانسوال 13 (فصل نوزده - مک دونالد)
سوال 11 - دندانپزشکی کودکانسوال 10 (فصل بیست - مک دونالد)
سوال 14 - دندانپزشکی کودکانسوال 381 (فصل پنجم - مک دونالد)
سوال 15 - دندانپزشکی کودکانسوال 4 (فصل بیست و هفتم - مک دونالد)
سوال 16 - دندانپزشکی کودکانسوال 2 (فصل سی و یکم - مک دونالد)
سوال 18 - دندانپزشکی کودکانسوال 4 (فصل سیزدهم - مک دونالد)
سوال 7 (فصل سیزدهم - مک دونالد)
سوال 8 (فصل سیزدهم - مک دونالد)
سوال 16 (فصل سیزدهم - مک دونالد)
تطابق و ارزیابی - اطفال

درس مواد دندانی

آزمون 96بانک سوالات پشتیبان با ذکر فصل
سوال 1 - مواد دندانیسوال 3 (فصل دوم - مک کیب)
سوال 5 (فصل دوم - مک کیب)
سوال 44 (فصل دوم - مک کیب)
سوال 50 (فصل دوم - مک کیب)
سوال 2 - مواد دندانیسوال 4 (فصل ششم - مک کیب)
سوال 10 (فصل ششم - مک کیب)
سوال 11 (فصل ششم - مک کیب)
سوال 3 - مواد دندانیسوال 4 (فصل ششم - مک کیب)
سوال 12 (فصل ششم - مک کیب)
سوال 35 (فصل هفتم - مک کیب)
سوال 21 (فصل هفتم - مک کیب)
سوال 4 - مواد دندانیسوال 8 (فصل یازدهم - مک کیب)
سوال 12 (فصل یازدهم - مک کیب)
سوال 5 (فصل دوم - مک کیب)
سوال 12 (فصل هفتم - مک کیب)
سوال 5 - مواد دندانیسوال 13 (فصل شانزدهم - مک کیب)
سوال 2 (فصل نوزدهم - مک کیب)
سوال 3 (فصل نوزدهم - مک کیب)
سوال 6 - مواد دندانیسوال 18 (فصل هفدهم - مک کیب)
سوال 5 (فصل نوزدهم - مک کیب)
سوال 6 (فصل نوزدهم - مک کیب)
سوال 7 (فصل نوزدهم - مک کیب)
سوال 7 - مواد دندانیسوال 25 (فصل بیست و یکم - مک کیب)
سوال 9 - مواد دندانیسوال 27 (فصل بیست و سوم - مک کیب)
سوال 10 - مواد دندانیسوال 32 (فصل بیست و دوم - مک کیب)
سوال 56 (فصل بیست و دوم - مک کیب)
تطابق و ارزیابی - مواد دندانی

درس ارتودانتیکس

آزمون 96بانک سوالات پشتیبان با ذکر فصل
سوال 5 - ارتودانتیکسسوال 127 (فصل سوم - پروفیت)
سوال 6 - ارتودانتیکسسوال 20 (فصل هفتم - پروفیت)
سوال 8 - ارتودانتیکسسوال 91 (فصل پنجم - پروفیت)
سوال 9 - ارتودانتیکسسوال 45 (فصل پنجم - پروفیت)
سوال 10 - ارتودانتیکسسوال 106 (فصل ششم - پروفیت)
سوال 11 - ارتودانتیکسسوال 58 (فصل ششم - پروفیت)
سوال 12 - ارتودانتیکسسوال 244 (فصل هفتم - پروفیت)
سوال 13 - ارتودانتیکسسوال 34 (فصل هفتم - پروفیت)
سوال 14 - ارتودانتیکسسوال 50 (فصل هشتم - پروفیت)
سوال 15 - ارتودانتیکسسوال 19 (فصل هشتم - پروفیت)
سوال 16 - ارتودانتیکسسوال 13 (فصل دوازدهم - پروفیت)
سوال 17 - ارتودانتیکسسوال 72 (فصل یازدهم - پروفیت)
تطابق و ارزیابی - ارتو

درس پاتولوژی (آسیب شناسی دهان و فک و صورت)

آزمون 96بانک سوالات پشتیبان با ذکر فصل
سوال 5 - پاتولوژیسوال 108 (فصل هفتم - نویل)
سوال 33 (فصل هشتم - نویل)
سوال 7 - پاتولوژیسوال 118 (فصل دهم - نویل)
سوال 10 - پاتولوژیسوال 91 (فصل دهم - نویل)
سوال 11 - پاتولوژیسوال 132 (فصل دوازدهم - نویل)
سوال 12 - پاتولوژیسوال 112 (فصل دهم - نویل)
تطابق و ارزیابی - پاتو

درس پریودانتیکس

آزمون 96بانک سوالات پشتیبان با ذکر فصل
سوال 1 - پریودانتیکسسوال 78 (فصل یکم - کارنزا)
سوال 2 - پریودانتیکسسوال 12 و 13 (فصل بیست و پنجم - کارنزا)
سوال 3 - پریودانتیکسسوال 36 (فصل هفتم - کارنزا)
سوال 4 - پریودانتیکسسوال 1 (فصل چهاردهم - کارنزا)
سوال 5 - پریودانتیکسسوال 19 (فصل پانزدهم - کارنزا)
سوال 9 - پریودانتیکسسوال 1 (فصل بیست و سوم - کارنزا)
سوال 18 - پریودانتیکسسوال 20 (فصل چهل و یکم - کارنزا)
تطابق و ارزیابی - پریو

درس جامعه نگر (سلامت دهان و دندان)

آزمون 96بانک سوالات پشتیبان با ذکر فصل
سوال 1 - سلامت دهان و دندانسوال 10 (فصل سوم)
سوال 13 (فصل سوم)
سوال 26 (فصل سوم)
سوال 2 - سلامت دهان و دندانسوال 111 (فصل نهم)
سوال 121 (فصل نهم)
سوال 122 (فصل نهم)
سوال 4 - سلامت دهان و دندانسوال 75 (فصل پنجم)
سوال 72 (فصل چهارم)
سوال 5 - سلامت دهان و دندانسوال 96 (فصل هفتم)
سوال 6 - سلامت دهان و دندانسوال 99 (فصل هفتم)
سوال 7 - سلامت دهان و دندانسوال 118 (فصل نهم)
سوال 121 (فصل نهم)
سوال 123 (فصل نهم)
سوال 9 - سلامت دهان و دندانسوال 160 (فصل دوازدهم)
سوال 10 - سلامت دهان و دندانسوال 123 (فصل نهم)
سوال 173 (فصل سیزدهم)
تطابق و ارزیابی - سلامت دهان و دندان

درس دندانپزشکی ترمیمی

آزمون 96بانک سوالات پشتیبان با ذکر فصل
سوال 1 - ترمیمیسوال 47 (فصل نهم - کریگ)
سوال 58 (فصل سیزدهم - کریگ)
سوال 2 - ترمیمیسوال 2 (فصل یکم - آرت)
سوال 28 (فصل یکم - آرت)
سوال 3 - ترمیمیسوال 74 (فصل ششم - شوارتز)
سوال 68 (فصل دوم - آرت)
سوال 4 - ترمیمیسوال 11 (فصل دهم - کریگ)
سوال 45 (فصل دهم - کریگ)
سوال 5 - ترمیمیسوال 11 (فصل دهم - کریگ)
سوال 6 - ترمیمیسوال 38 (فصل هفتم - شوارتز)
سوال 8 - ترمیمیسوال 31 (فصل دهم - کریگ)
سوال 9 - ترمیمیسوال 38 (فصل پانزدهم - آرت)
سوال 10 - ترمیمیسوال 11 (فصل یازدهم - شوارتز)
سوال 61 (فصل یازدهم - شوارتز)
سوال 11 - ترمیمیسوال 79 (فصل هفتم - شوارتز)
سوال 12 - ترمیمیسوال 4 (فصل سوم - آرت)
سوال 13 - ترمیمیسوال 61 (فصل دوم - آرت)
سوال 81 (فصل دوم - آرت)
سوال 14 - ترمیمیسوال 9 (فصل سیزدهم - آرت)
سوال 5 (فصل سیزدهم - آرت)
سوال 15 - ترمیمیسوال 81 (فصل نهم - کریگ)
سوال 16 - ترمیمیسوال 29 (فصل سیزدهم - کریگ)
سوال 77 (فصل سیزدهم - کریگ)
سوال 19 - ترمیمیسوال 24 (فصل سوم - آرت)
سوال 77 (فصل سوم - آرت)
تطابق و ارزیابی - ترمیمی

درس رادیولوژی

آزمون 96بانک سوالات پشتیبان با ذکر فصل
سوال 1 - رادیولوژیسوال 33 (فصل یکم - اورال)
سوال 2 - رادیولوژیسوال 73 (فصل سوم - اورال)
سوال 3 - رادیولوژیسوال 53 (فصل سیزدهم - اورال)
سوال 13 - رادیولوژیسوال 29 (فصل نهم - اورال)
سوال 14 - رادیولوژیسوال 26 (فصل شانزدهم - اورال)
تطابق و ارزیابی - رادیولوژی

0

Your Cart