نمونه فیلم های رزیدنتی

  ترمیمی

درس ترمیمی – دکتر فرناز طباطبایی

درس ترمیمی – دکتر کسری طبری

  ارتودانتیکس

درس ارتودانتیکس – دکتر محمدرضا بدیعی

درس ارتودانتیکس – دکتر محمد بهناز

درس ارتودانتیکس – دکتر کاظم دالایی

درس ارتودانتیکس پارسه(ویژه آزمون رزیدنتی و ملی)

– دکتر شهاب کاووسی

  جراحی

درس جراحی – دکتر مجتبی آزادبخت

درس جراحی – دکتر مصطفی آلام

درس بی حسی موضعی در دندانپزشکی ( مالامد)

– دکتر مجتبی آزادبخت

  پریودانتیکس

درس پریودانتیکس  – دکتر آرزو پزشک فر

درس پریودانتیکس  – دکتر فاطمه عباسی پور

  اندودانتیکس

درس اندودانتیکس – دکتر امیرعباس مشاری

درس اندودانتیکس – دکتر احسان اثناعشری

درس اندودانتیکس پارسه(ویژه آزمون رزیدنتی و ملی)

– دکتر امین شیری

درس اندودانتیکس پارسه(ویژه آزمون رزیدنتی و ملی)-دکتر احسان عثنی عشری

  دندانپزشکی کودکان

دندانپزشکی کودکان – دکتر خشایار سنجری

دندانپزشکی کودکان – دکتر سپیده نوح زاده ملکشاه

دندانپزشکی کودکان پارسه(ویژه آزمون رزیدنتی و ملی) – دکتر  ساناز کمره

  پروتز کامل

درس پروتز کامل- دکتر محمد دهقان

درس پروتز کامل- دکتر صادق پوراحمدی

  پروتز پارسیل

درس پروتز پارسیل – دکتر پویا اصلانی

  پروتز ثابت

درس پروتز ثابت – دکتر پویا اصلانی

درس پروتز پارسه(ویژه آزمون رزیدنتی و ملی)

– دکتر فرهاد اصلانی

  مواد دندانی

درس مواد دندانی – دکتر حسین باقری

  پاتولوژی

درس پاتولوژی – دکتر ساعده عطارباشی مقدم

  تشخیص

درس تشخیص – دکتر مصطفی اسماعیلی

درس تشخیص پارسه(ویژه آزمون رزیدنتی و ملی)- دکتر مصطفی اسماعیلی

  رادیولوژی

درس رادیولوژی – دکتر آزاده رحمتی

درس رادیولوژی – دکتر محمود افصحی

درس رادیولوژی پارسه(ویژه آزمون رزیدنتی وملی)

– دکترهانیه ابریشم کار

  جامعه نگر

درس جامعه نگر – دکتر خشایار سنجری

  زبان انگلیسی

بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.

نمونه فیلم های کلینیکال

پکیج اصول و مبانی کلینیکال دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی

معرفی پکیج اصول و مبانی کلینیکال دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی

معرفی پکیج اصول و مبانی کلینیکال دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی

  ترمیمی و زیبایی

لامینیت

باندینگ

بلیچینگ

فایبرپست

کامپوزیت قدامی

کامپوزیت خلفی

فایبربریج

لومینیرز

MTA

Finishing & Polishing

اینله انله

  اندو و روتاری

بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.

  آموزش عملی پریودانتیکس

بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.

  آموزش عملی پروتز ثابت

بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.

  دستیار کنار دندانپزشک

بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.
0

Your Cart