نمونه فیلم های رزیدنتی

  ترمیمی

درس ترمیمی – دکتر فرناز طباطبایی

درس ترمیمی – دکتر کسری طبری

  ارتودانتیکس

درس ارتودانتیکس – دکتر محمدرضا بدیعی

درس ارتودانتیکس – دکتر محمد بهناز

درس ارتودانتیکس – دکتر کاظم دالایی

  جراحی

درس جراحی – دکتر مجتبی آزادبخت

درس جراحی – دکتر مصطفی آلام

  پریودانتیکس

درس پریودانتیکس  – دکتر آرزو پزشک فر

درس پریودانتیکس  – دکتر فاطمه عباسی پور

  اندودانتیکس

درس اندودانتیکس – دکتر امیرعباس مشاری

درس اندودانتیکس – دکتر احسان اثناعشری

  دندانپزشکی کودکان

دندانپزشکی کودکان – دکتر خشایار سنجری

دندانپزشکی کودکان – دکتر سپیده نوح زاده ملکشاه

  پروتز کامل

درس پروتز کامل- دکتر محمد دهقان

درس پروتز کامل- دکتر صادق پوراحمدی

  پروتز پارسیل

درس پروتز پارسیل – دکتر پویا اصلانی

  پروتز ثابت

درس پروتز ثابت – دکتر پویا اصلانی

  مواد دندانی

درس مواد دندانی – دکتر حسین باقری

  پاتولوژی

درس پاتولوژی – دکتر ساعده عطارباشی مقدم

  تشخیص

درس تشخیص – دکتر مصطفی اسماعیلی

  رادیولوژی

درس رادیولوژی – دکتر آزاده رحمتی

درس رادیولوژی – دکتر محمود افصحی

  جامعه نگر

درس جامعه نگر – دکتر خشایار سنجری

  زبان انگلیسی

بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.

نمونه فیلم های کلینیکال

  ترمیمی و زیبایی

لامینیت

باندینگ

بلیچینگ

فایبرپست

کامپوزیت قدامی

کامپوزیت خلفی

فایبربریج

لومینیرز

MTA

Finishing & Polishing

اینله انله

  اندو و روتاری

بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.

  آموزش عملی پریودانتیکس

بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.

  آموزش عملی پروتز ثابت

بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.

  دستیار کنار دندانپزشک

بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.
0

سبد شما