نمونه فیلم های رزیدنتی

  ترمیمی

Purchasing Valium Online درس ترمیمی – دکتر فرناز طباطبایی

  ارتودانتیکس

Valium Buy درس ارتودانتیکس – دکتر محمدرضا بدیعی

http://4tro.fr/mentions-legales/ درس ارتودانتیکس – دکتر محمد بهناز

Buy 50 Mg Valium

Buy Msj Valium India درس ارتودانتیکس پارسه(ویژه آزمون رزیدنتی و ملی)

Online Apotheek Valium – دکتر شهاب کاووسی

درس ارتودانتیکس پارسه(ویژه آزمون رزیدنتی و ملی)

– آقای دکتر بدیعی

درس ارتودانتیکس پارسه(ویژه آزمون رزیدنتی و ملی)

– آقای دکتر بهناز

  جراحی

درس جراحی – دکتر مجتبی آزادبخت

درس جراحی – دکتر مصطفی آلام

درس بی حسی موضعی در دندانپزشکی ( مالامد)

– دکتر مجتبی آزادبخت

اصول جراحی دهان و فک و صورت

  پریودانتیکس

درس پریودانتیکس  – دکتر آرزو پزشک فر

درس پریودانتیکس  – دکتر فاطمه عباسی پور

دمو تدریس کتاب پریودانتیکس(ویژه آمادگی آزمون دستیاری دندانپزشکی و ملی)

– دکتر فاطمه عباسی پور

دمو تدریس کتاب پریودانتیکس(ویژه آمادگی آزمون دستیاری دندانپزشکی و ملی)

– دکتر غزل آنوش

  اندودانتیکس

درس اندودانتیکس – دکتر امیرعباس مشاری

درس اندودانتیکس – دکتر احسان اثناعشری

درس اندودانتیکس پارسه(ویژه آزمون رزیدنتی و ملی)

– دکتر امین شیری

درس اندودانتیکس پارسه(ویژه آزمون رزیدنتی و ملی)-دکتر احسان عثنی عشری

درس اندودانتیکس پارسه(ویژه آزمون رزیدنتی و ملی)

– دکتر امین شیری

  دندانپزشکی کودکان

دندانپزشکی کودکان – دکتر خشایار سنجری

دندانپزشکی کودکان – دکتر سپیده نوح زاده ملکشاه

دندانپزشکی کودکان پارسه(ویژه آزمون رزیدنتی و ملی) – دکتر  ساناز کمره

دندانپزشکی کودکان پارسه(ویژه آزمون رزیدنتی و ملی) – دکتر سپیده نوح زاده ملکشاه

دندانپزشکی کودکان پارسه(ویژه آزمون رزیدنتی و ملی) – خانم دکتر طلوعی

دندانپزشکی کودکان پارسه(ویژه آزمون رزیدنتی و ملی)

  پروتز کامل

درس پروتز کامل- دکتر محمد دهقان

درس پروتز کامل- دکتر صادق پوراحمدی

درس پروتز کامل- دکتر محمد دهقان

  پروتز پارسیل

درس پروتز پارسیل – دکتر پویا اصلانی

  پروتز ثابت

درس پروتز ثابت – دکتر پویا اصلانی

درس پروتز پارسه(ویژه آزمون رزیدنتی و ملی)

– دکتر فرهاد اصلانی

  مواد دندانی

درس مواد دندانی – دکتر حسین باقری

درس مواد دندانی

(ویژه آزمون رزیدنتی و ملی)- دکتر کیانا شکفته

  پاتولوژی

درس پاتولوژی – دکتر ساعده عطارباشی مقدم

  تشخیص

درس تشخیص – دکتر مصطفی اسماعیلی

درس تشخیص پارسه(ویژه آزمون رزیدنتی و ملی)- دکتر مصطفی اسماعیلی

  رادیولوژی

درس رادیولوژی – دکتر آزاده رحمتی

درس رادیولوژی – دکتر محمود افصحی

درس رادیولوژی پارسه(ویژه آزمون رزیدنتی وملی)

– دکترهانیه ابریشم کار

درس رادیولوژی پارسه(ویژه آزمون رزیدنتی وملی)

– دکتر مریم فروزنده

  جامعه نگر

درس جامعه نگر – دکتر خشایار سنجری

  زبان انگلیسی

دمو تدریس پکیج آموزشی زبان انگلیسی پیشگامان پارسه
دکتر پیمان میکائیلی (کیمیا)

نمونه فیلم های کلینیکال

پکیج اصول و مبانی کلینیکال دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی

معرفی پکیج اصول و مبانی کلینیکال دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی

معرفی پکیج اصول و مبانی کلینیکال دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی

  ترمیمی و زیبایی

لامینیت

باندینگ

بلیچینگ

فایبرپست

کامپوزیت قدامی

کامپوزیت خلفی

فایبربریج

لومینیرز

MTA

Finishing & Polishing

اینله انله

  اندو و روتاری

کلینیکال اندو-روتاری

-دکتر شنتیایی

  آموزش عملی پریودانتیکس

 جراحی افزایش طول تاج دندان(cl)-دکتر پزشک فر

  دستیار کنار دندانپزشک

 دستیار کنار دندانپزشک

0

Your Cart